Doe mee

Wilt u in uw gemeente ook werk maken van gelijke kansen v/m/x voor iedereen? Ga dan aan de slag met onze zes concrete acties (zie lager). U kunt zich engageren tot de uitvoering van een of meerdere ervan. Wij raden aan om voor sommige acties samen te werken met de lokale vrouwenorganisaties. Kwestie van de knowhow te bundelen.

U kunt ook het Europees Charter/Handvest voor gendergelijkheid in het lokaal beleid als kader hanteren. Zie: https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/gendergelijkheid-in-lokaal-beleid.

U vindt er handvaten en inspiratiebronnen,  good practices en te vermijden valkuilen, de manier om prioriteiten vast te leggen en keuzes te maken.

Aarzel niet om uw actie(s), al dan niet vergezeld van een foto of een filmpje, door te geven aan Anne Rowie via anne.rowie@vrouwenraad.be.

Wij nemen uw bijdrage dan op bij de goede voorbeelden!

 

 

 

1

Een schepen en ambtenaar bevoegd voor  gelijke kansen 
Creëer deze bevoegdheid, voorzie voldoende werkingsbudget en zorg ervoor dat alle besluiten en maatregelen een gendertoets ondergaan vooraleer ze in werking treden.

Lees het Europees charter voor de gelijkheid v/m op lokaal vlak hier

2

Strijd tegen geweld
Belicht op ‘Orange your Day’ - 25 november een of meerdere gebouwen in uw gemeente of stad.

UN Women is de eenheid binnen de Verenigde Naties die streeft naar gendergelijkheid en empowerment van vrouwen over de hele wereld. Een van de jaarlijks terugkerende evenementen die UN Women ondersteunt is de Orange the World-campagne, gericht op aandacht voor geweld op meisjes en vrouwen en uiteraard ook op het bestrijden en uitroeien ervan. Onder meer het middenveld en de overheden trekken ieder jaar in de maand november de zestiendaagse van activisme tegen gendergerelateerd geweld, nl. van 25 november (Internationale dag van de eliminatie van geweld tegen vrouwen) tot en met 10 december (verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens).

Wist u dat 1 op 3 vrouwen in haar leven te maken krijgt met gendergerelateerd geweld? Dat er ieder uur meer dan vijf meisjes of vrouwen door iemand van hun eigen familie vermoord worden? Dat minder dan 40 % van de vrouwen die met dit geweld te maken krijgt een of andere vorm van hulp zoekt? Geweld op meisjes en vrouwen blijft mondiaal een van de meest flagrante schendingen van mensenrechten. De Covid-pandemie, de klimaatwijziging, de globale conflicten en de economische instabiliteit hebben dit geweld nog meer doen toenemen. Daar komt nog bij dat overal ter wereld vrouwenrechten zwaar onder druk staan. Denk maar aan de abortusproblematiek in de V.S. en in een aantal Europese landen, daders van huiselijk geweld die straffeloos blijven, vrouwenorganisaties die geviseerd worden, meisjes die niet naar school mogen, vrouwen die zich niet mogen kleden zoals ze zelf willen, enz. Geweld tegen meisjes en vrouwen thuis, op school, op de werkvloer, binnen gemeenschappen en in de openbare ruimte, zowel in tijden van conflict als in vredestijd, is ontoelaatbaar en moet gestopt worden. In eigen land mogen we gelukkig best wel trots zijn op de nieuwe femi(ni)cidewetgeving.

Het goede nieuws is dat geweld op meisjes en vrouwen verminderd en voorkomen kan worden door middel van een sterke en autonome vrouwenbeweging die weegt op het beleid. We moeten luisteren naar wat de survivors te vertellen hebben, de vrouwenorganisaties en de feministische beweging steunen en de vrouwenrechten beschermen. UN Women roept daarom de overheden, het middenveld, de vrouwenorganisaties, de jongeren, de media, de privésector en de VN-partners op om het initiatief van Orange the World te steunen en zo het bewustzijn te verruimen. Dat kan bijvoorbeeld door op een welbepaalde dag oranje gekleed te gaan (oranje is een heldere en optimistische kleur en staat dus voor een geweldloze toekomst), door het stad- of gemeentehuis oranje te laten oplichten, door facts & figures en stories te delen via sociale media (FB en Instagram) enz. 

Wenst u ook tijdens de 16-daagse in november de nodige aandacht te besteden aan de strijd tegen geweld op meisjes en vrouwen? U kunt hierover bij Voorbeelden good practices vinden.

3

Zichtbare vrouwen
Vernoem straten en pleinen naar vrouwen die iets betekend hebben in de samenleving of in de eigen gemeente/stad. Er zijn voldoende domeinen waar inspirerende voorbeelden te vinden zijn.

4

Veiligheid en inclusieve infrastructuur
Investeer in een openbare ruimte die voor iedereen veilig en toegankelijk is. Voorzie voldoende openbare toiletten. Zorg voor verlichting waar nodig. Meisjes en vrouwen hebben eveneens recht op de 'straat'.

5

Mensenrechten van vrouwen en solidariteit 
Organiseer een activiteit op 8 maart, 'Internationale Vrouwendag'. Denk eraan: een Vrouwendag heeft niets te maken met een bloemetje geven, maar alles met mensen- en vrouwenrechten, met gelijke kansen, met solidariteit, met de strijd tegen armoede. Een voorbeeld is het recht op abortus dat in meerdere landen ter discussie staat of teruggeschroefd wordt.

6

Vrouwen en vrede
Breng ook vrouwen onder de aandacht tijdens de herdenking van Wapenstilstand op 11 november.


De lokale besturen kunnen met behulp van de drie brochures 'Onvergetelijke heldinnen uit W.O.I en II' hieraan hun steentje bijdragen, bijvoorbeeld door de verhalen in hun speeches op te nemen of de bevolking kennis te laten maken met de digitale portrettenreeksen:

Vrouwenraad_Digitale brochure-Vredesvrouwen-derde portretreeks

Vrouwenraad_Digitale brochure-Vredesvrouwen-tweede portretreeks

Vrouwenraad_Digitale-brochure-Vredesvrouwen-def

 

 

 

pattern

Met steun van